Prawo pracy

  • reprezentacja pracodawców i pracowników,
  • ustalanie istnienia, nawiązania i wygaśnięcia stosunku pracy,
  • sprawy o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy,
  • roszczenia o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, stosowania mobbingu.